Vacature Raad van Toezicht

’t Thuisgevoel is op zoek naar toezichthouders die capabel zijn, hart hebben voor de zorg en zich bewust zijn van de maatschappelijke functie van de organisatie.
De leden van de Raad van Toezicht houden zich onder andere bezig met het toezicht en controle op de organisatie, het werkgeverschap van de bestuurder(s), de toetsing van de besluitvorming en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur/bestuurder.
Als norm voor het bestuurlijk functioneren van ’t Thuisgevoel wordt de Zorgbrede Governance code , het reglement van de Raad van Toezicht, de statuten en de criteria ‘goed toezicht ‘ van de NVTZ en IGJ gehanteerd.
Tevens zijn normen van de Wet Bestuur en Toezicht met betrekking tot het maximaal aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van toepassing en wordt gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd, deskundigheid en maatschappelijke achtergrond.
De aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht is voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging met eenzelfde periode.

Profielschets

Wij vragen toezichthouders die:

 • niet werkzaam zijn in de thuiszorg in het werkgebied van ’t Thuisgevoel
 • inhoudelijk goed bekend zijn met het domein zorg en welzijn
 • op strategisch niveau een brede kennis en ervaring hebben op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg
 • een kritisch analytisch oordeelsvermogen bezitten
 • inzicht hebben in de taken van en de rolverdeling tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
 • het vermogen hebben om op strategisch niveau een oordeel te kunnen vormen over door bestuurder(s) voorgelegde aangelegenheden
 • het vermogen bezitten om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen
 • voldoende beschikbaar zijn en energie hebben om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Er wordt naar gestreefd om voor de Raad van Toezicht kandidaten te werven, die  ieder een deskundigheid bezitten op het gebied van:

 • zorginhoudelijke zaken
 • financieel economische zaken
 • juridische aangelegenheden

 Ons aanbod en de procedure

Gezien de opstart van een nieuw bedrijf en de financiële positie die hiermee gepaard gaat, is de vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht tot op heden nihil geweest. Wij streven ernaar om in de nabije toekomst binnen de richtlijnen van de NVTZ te acteren.
Op dit moment bestaat de vergoeding uit het vergoeden van de gemaakte onkosten, fijne collega’s om mee te werken en verrijking van uw kennis.
Graag lezen wij in uw sollicitatiebrief terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw  belangstelling kunt u digitaal kenbaar maken door uw brief en CV te mailen naar personeelszaken@stichting-hetthuisgevoel.nl